تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب ابر شعری به زبان بختیاری
پنجشنبه 15 بهمن 1394

تَرس وُ تُرس

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

شَونِه شَه تَر كشی
اَونِه گِل آلی تَر
تا قیل تر بِسِگاهه
وُ بِتَرسیم
علازنگی لاكردار
نَونه ماری كِه ایمانه زَی
یَه رنگ نی سِه پیسه یه.

" خرم سعیدی"


برچسب ها: تَرس وُ تُرس ، شعر نو لری بختیاری ، شعر نو لری ، شعری به زبان بختیاری ، خرم سعیدی ،

چهارشنبه 2 مهر 1393

مرگ افتو

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر محلی بختیاری ،

مرگ افتو

 

اَفتو کِه رَدِه وا هُوش// وقتی آفتاب از خود بی خود شد

ذِر اِی خُوره چواسِه// وارونه می گشت

تینا وِ دَشتِ شَوگار// تنها در دشت شب

ساسَم وِ ترس سَواسِه// حتا سایه اش نیز از ترس همراهش نبود

وا داغ ظلم دَورُون // از دست ستمهای زمانه  است

اِی گُوی گِریسه شوگار //  گویی که شب او را گرفتار کرده است

خین اِی دِراره شُوناس// از دوشش خون می چکد

وِ دردِ روزگارون.// از درد زمانه.

دریا وِ حال افتو// دریا به خاطر همدری با آفتاب

هَی ناله وُ گُدردِه// دائم ناله می کند و می گذرد

نا شادیزَمونه// نا سازگاری زمانه

دَسی نها وِ جیتس // گلو او را چنان فشرده

چی تپتپو مِنِ خَو.// مانند کابوسِ خواب .

کِز کِردِه بادِ سَردی// باد سردی از ترس در کوشه ای پنهان شده

اُوطَو کِه تا نَجُومِه// آن گونه که آب تکان نخورد

اَو مینِ کُمِ دریا// در دل دریا

از ترس شَه زَمونه.// از ترس روزگار سیاه .

اَورا وِ فاتحه افتو// ابرها برای تسلیت آفتاب

قامِن وِ زیر چادر    // در زیر چادر پنهانند

تینا تَرِن گریوِن// تنها می توانند گریه کنند

یا مینِ کُم بِخُونِن .// درون سوز هستند .

وا آه سردِ اِی شَو // با آه سرد شبانه

دنیانه بُردِسه خَو// دنیا را خواب برده است

شَه چادر ی وُ افتو// آفتاب و سیاه چادری

محکوم حکم دَورُون.// محکوم دوران شده .

هرچی که داد ای زی// هر چه فریاد می زد

پُر بیدِ گوش بالا// گوش بالا نشینان نشنید

مُو سی تُو وِ تُو سی مُو// من برای تو تو برای من

وایک بیَو زنیم زال// بیا با هم زاری کنیم

سی نورِ کُورِ افتو  // برای کوری خورشید

شَوخی زنیم وِ شَوگار.// به این شب شبیخون بزنیم .

 

                    تابستان1393 خرم سعیدی


برچسب ها: شعری به زبان بختیاری ، شعر لری بختیاری ، شعر لری ، مرگ افتو ، خرم سعیدی ،