سه شنبه 17 آذر 1394

شا مونگشت

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" شا مونگشت "

تیغشت افتو ششت
زلف شلال شا مونگشت تشنی بلوری
حوله اور سبیدی دس آسمون
بیوی شولارغری صو وارازنیده
مینا سه لو ورونده
ناوندینه میخكی و نا
مهره دلروا مینجا
لچك الماس نما،بَن سیزن ارشفی
و خذمت واسا.
اِستئل روشن آسمون
دنیا منس دیار .
گلا،بی غم پهیز زیر گچل و خو .
دی چه زغالی مین تیه آسمون
پیای زغال پا
وا بار پیری و تی نمد سیا و خو .
اورزگهی نسه سار خونه
او حرمو برفتونشین ادا جواو:
" شرمت ای بو مر و شو تا یای و در"
"تو بكن فرگی بزا ی شئر نر"
" دی بیو مردی كن افتونه بزا"
" تا كه تاریكی بره واپس نیا"
سختیا وا ای زمسون رن و در" 
"ری سیائی مهنه وس بی دردسر"
" ای دفه تیخی من لتی درار"
" شو بره وابو وته ور شرم سار"
" مو گمونم كه تو بیوی قاولی"
" افتو ار وردی عزیز من دلی"
تا خواس بده جواو
آسمون شیوست
" جفرجنی" اوی
صدا خوندگر بری.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"


برچسب ها: شعر نو بختیاری ، شعرنو محلی بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، شا مونگشت ، خرم سعیدی ،