تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب شعر نو نیمائی
یکشنبه 1 آذر 1394

دژخو آئین

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" دژخوی بد آئین "

" سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت"" حافظ"

درین دورانِ با تلبیسِ ابلیس و هزاران كید آتش زیر خاكستر
جهان را باژگون و گیج می بیند به مثل گاوسارین چشم
دمادم تیرگی دشتی،شود بر فكر او چیره
و جانشان گنگِ وهمی با حماقت جفت از اندوه، هزاران سالها مانده
درون پوسیده،جوشان خون
رسد از راه، غم افزا و سیاه و بیم زا آئین
خورد پیوند درد و ماتمی نو زاید از پارین
گلوی مردمان با مرگ در انباز
فغان آوای اندوهان و دل لرزان
بلندای زمین تا آسمان پیچان
به جای بذر انسانی،بكارد كارد یا قتاله قتلِ آلتی دیگر
هم اكنون بدرود شمشیِر جهل،اجدادشان كشته
به دستور ابر ارباب لاحول ولا گویان
ابا رسم حماقت،ارث باقی مانده اجداد
گرفته ریشه از فرهنگ بدوی و بیابانگردی و جهل و خرافه سالها دوران
به مانند ددان خون ریز،حدیث قرنها بر لب
از اول تا كنون آنكس كه بشكستند
چه ظالم بوده یا مظلوم
ببستند از قفا با تار جهل و فخر اجدادی
و با شمشیر بی دینی به نام دین
همان كاری كنند آنسان كه انسان شرمش آید تا برد نامش
دریغا از خزانْ باغِ وجود باقی انسان این دوران.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "


برچسب ها: خرم سعیدی ، شعر نیمائی دژخو آئین ،

سه شنبه 19 آبان 1394

شب و شب

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"شب و شب"

شب شكست
نور،درِ روز به شاهراه گشود
بانگِ خوشی زد امید
بندیان،بند به پیوند دل
وهمِ نجاتی برشان داشته
شادمان،پای بكوبند و شاد
چشم بگردانند بر سوی نور
می دمند سوی او،آه دل و دردمند
مثل اهن-گر- كه دمد كوره ای
نیم سوز،باز دود
سركش و نااهل و چموش است شب
پای دار،بسته چه پیوند خوشی با بدی
باز در صبح به بند،بسته به چندین كمند
بوی سبك پای خوش آن امید
رخت ببندید به آهو نسیم
رفت و دوباره شب دیگر دمید
آه از این شب،چه سمج،دیرپا
بندٍ دل و پا به جا
آه آه.
" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir


برچسب ها: خرم سعیدی ،

دوشنبه 11 آبان 1394

درد زنده بودن

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" درد زنده بودن "

راز زاد زندگانی در زمان
در گذار روزگارِ درد در پهلو
لنگش خردینه دارد با دل خونین.
بر كلاه آسمان گمیخ خشم
وحشت اندودست و خو ناكرده درد
شعله درد دلی چون آب دریا در
جای پای زجرهای روزها بر پیكرش
همچو گنگین ماهتابی در میان آسمان با ته نشین رنج
همنوا با فقر و آهنگ سیاه
یا كه همپهلو،هماوا با ستم
همچو دیواریست دودآلود، لاكردار درد
خواهر همزاد فقر،غم به غم افزون همی می كرد.
در مهار هر نگاه،دست ها گویا
غم به چشمان،رازها بر پشت اشكش گم
چهره ی درد كویر دل گره خورده
سوخته لبخند بر گودال غم گوئی
خشم در چشمش دوان چون اسب
با صدایی اشك آلوده هویدا كرده بودش بقچه اندوه
حتا آسمان رنگش دگرگون گشت از این ظلمت
آری اكنون گم شده شب در سپیده
سایه های نور خشكیده
رود دلتنگی روان تا بیكران دور و اشكی چشمه گون جاری بسان باد در صحرا
اكنون زندگی جار-ی-ست.

" خرم سعیدی پاییز٩٤" ayapir2.irد


برچسب ها: شعر نو نیمائی ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 7 آبان 1394

شب فرو شدان

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" شب فروشدان "

همزاد لجباز زمان
با اندوه دلشكن
با تلنبار قدح درد
با مالامالِ خشم همبر
گام در كام سیاهی
زبانه می كشید .
جلای ستارگان به رنگ اندوه
سر به سر از رمق افتاد.
خروس سبك بال سحر
فروشدانِ شبِ شوم را جار زد.
بادِ نازِ سبك رفتار
برای نور، تا گلوی آسمان سر كشید
با غمآوازِ نرم ِ نفسِ سپیده
پا بر كاكل كوه
چشم به راه برآمدان رنگهای بكر بود.
لبخندِ زلالِ دلكشِ آفتاب
دل به زمین،چشم به ابر دوخته بود
دیگِ جانِ شبِ دیجور را بر سرِ خشم آورد.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"


برچسب ها: شعر نیمایی ، شب فروشدان ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 28 مهر 1394

دروگر

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"دروگر"

به طاق آسمان چسبیده بُد خورشید
وُ راهش كج نمی شد،هیچ
انگاری كه لنگر گیر اندر صخره خارا
هُرومش سخت جانكاهست
به آتش در نشسته دشت
آنگاهی كه داری داس را در دست
وُ بیهوده زمین بخل را كاوی برای نان
دروگر نیز با سختی اسیر وهمِ  پندار دو تا نان زمستان یتیمانست
زمانی كه وزان بادِ زمین و آسمان حبس ست
دروگر در دلش بیت بلاخیزی كند نجوا
لبش مهر و كلامش سنگ شد در سر
شناور در خیال خود
درون سینه پنهان كرده رازش را
پران پندار و اوهامش به چاه دل
تو گویی آفتاب و آسمان راز دلش دانست در ژرفا
كه او هم خشمگین سنگین و تبدارست.
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir


برچسب ها: شعر نیمایی ، دروگر ، خرم سعیدی ،

چهارشنبه 8 مهر 1394

جنگستان

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،


" جنگستان "

 

خدنگ اشتیاق جنگ

فرو بکوفت طبل چپ

هرآنکه دانشی نداشت .

زمانه گشت و بر نگشت هوش او

چه آتشی نهان به زیر بال و پر

نهاده جاهلی بشر

وُ گام گامِ غول جنگ

علم به دست و می دود

عرب ستم-ستان

غریو دیوسار او

نهیب سالیان دور

کشید خنجر و ببست چشم قلب پیر او

کشد، اسیر و بند می کشد

وُ عقل دزد و مهرِ دیریاب بُود

وُ رود عشق و مهر او

فرو شده به سوی گند آبها-

همی گسسته مهر و جاهل است نوز

وُ جاهل است و جاهل است .

 

مهر 94 خرم سعیدی - شهریار

 برچسب ها: شعر جنگ ، جنگستان ، خرم سعید ، شعر نیمائی درباره جنگ ،

دوشنبه 6 مهر 1394

حاصل زندگی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" حاصل زندگی "

آفتابِ زرنگار
مثل از بند رستگان
با یورشی بی محابا
با گزشی غافلگیرانه
با واقعیتی محتوم
با بغض بیهودگی
با نگاهی تشنه و مات
با فضایی دلگیرتر از فراق
در،آرام-فرسایش- گاه- زمان
تازیانه می کوبد
تا ته بنبست حیات
منتظر پاییز تن باشیم
و شتری که منزل به منزل می خوابد
از چینه بیاید یا از تن مغموم دیوار
برای بردن یادگارِ ماندگار
آنگاه ، زخم روح بازماندگان
با مرحم صبر
دذرمان شود.

" خرم سعیدی تابستان 94 "


برچسب ها: شعر نو ، شعر حاصل عمر ، خرم سعیدی ،

جمعه 3 مهر 1394

درد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" درد "

یکی بیکار و بی سامان
بسان لشکری ،هشی گرو نه داشت
مشتی بود از خروار خروار همگلیمانش
قدمکش سینه کوهی راه می پیمود
ز بختش نا سزا با کوه دادی زد
صدا را وا گرفت از کوه
درون سینه اش نالید
چون یادی به بادی سرد
تنها مرگ آری مرگ
هگرز از او دروغی بر نمی آید
و تنها مرگ در این مملکت داد است
کزو همواره فریادست
تنش را همچو بیرق یال کوه تاباند
دو چشمش در زمین و آسمان چرخاند
و چیزی گفت با چشمان غمبارش
لبانش مرده گوئی بود
گره خورده و زندانی زبانش نیز
و نعشش فرش کوهستان.


برچسب ها: شعر درد ، شعر نیمائی ، خرم سعیدی ،

دوشنبه 30 شهریور 1394

صلح

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"صلح "
"به مناسبت روز جهانی صلح،بیست یکم سپتامبر برابر سی شهریور"

قبای فرشته پوش
کبوتر نوید ده نیاز راستین
ای پهلوان مهربانی، ای صلح
نوید ابدی ده تا از فراز آز بگذرد
واعظان مرگ جبهه ی جنگ
ای صلح،ای صعبترین گریوه
از فراز دل خویش
سیلاب سیاه جنگ کشتارگر را
به ابدیت بتاران
ای والاترین خرد، ای صلح
هفت مهر نیکی را بر جهان بتاران
تا در سایه سار شاخ زیتونت
غرور گره گیر جنگ
دلمرگ شود
و آسمان آرام بر فراز بنما
ای نیاز راستین،جاوید ابدی
ای صلح.

" خرم سعیدی"


برچسب ها: صلح ، خرم سعیدی ،

جمعه 20 شهریور 1394

شیر سنگی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

سنگ شیر

"تقدیم به دکتر قنبیر مولف کتاب شیر سنگی"


ای شیر گران سنگ دیرپا

بردباریت ز کوه واگذراندی

در پیش نمای صحرا

جنگل خیس شجاعت آخرین آهت

ابر خشکی نشستی خسته و تنها

در پسینگاه سنگپوز کوه

سرخوش آمدن شب

نظار نامردمانه ترین زندگی

با تمامان سازوار غم بار

با نهادگی طره زرتار زندگی شیر دیگری

در سردنای دهر

یادمان دراز آهنگ خلوت خا کنشینانی

در خیزخاکانه ترین هوای بی هوا.

نگاهت فراپیش

توفش فرا نگریستن دیگریست

فراز آسمان به جاودانگی

تا با پسین نگاه ددی دیگر زور نگوید

 

خرم سعیدی تابستان 94


برچسب ها: شیر سنگی ، خرم سعیدی ،

یکشنبه 15 شهریور 1394

زندگی تازه

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"زندگی تازه"


به تازگی با رنگ دیگر زندگی

مویم گوش تیز کرد

گوشم کف دستم گذاشتند

با برگ ریزان سرخ دندان هایم

با دوختن چشم هایم با نخ سیاه

زمستان دیگری نمایان شد.

باید به غار قبر آرزوها جهید

دندان های خفاشان شمرد

تا چوپانان دور دست

نیلبک بنوازند و ماران افسون کنند

آنگاه یخ زندگی آب شود

شکوفه نو دهد

و آن را بیاغازیم دوباره

 

خرم سعیدی  - تابستان 94


برچسب ها: زندگی تازه ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 10 شهریور 1394

پل

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" پل "

آی دریانورد دلیر
رویا!
با کدام ترازوی بی تراز
سنجیدی قدرت و خود خواهی حاکمان هیولا وش را
تا از فراز پل آینده به گذشته روند
و تماشاگر نامیزان ابدی باشند.
تا گذشته ما را شکل دهند.


تابستان94 - خرم سعیدی


برچسب ها: شعر نیمائی ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 5 شهریور 1394

دغا

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" دغا "

دست خائیدیم و نالیدیم
از دست دلقکان نالنده
دردا،گوش انسانواره را
نفسبندانه می رقصانند
با سوهان شکنجه
با رنگین كمان کلمات
پل موریانه زده می سازند
با دروغ بهتر از راست
حهان چون باغ را
برای شریرانه ترین مردان شهوت باره
بینبارند از همه چیز و هیچ
آه بر گور انسانیت
کجاست خاموشی بزرگ.


خرم سعیدی -تابستان 94


برچسب ها: شعر نو نیمائی ، دغا ، خرم سعیدی ،

شنبه 31 مرداد 1394

مترسک

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" مترسک"

تا کی چون مترسکی سیاه ترسان
بر شاهراه گورستان
در کنار مرده خواران
بر تابوت زندگی بنشینیم
تا واعظان تلقینمان دهند
باید پریدن آموخت و ایستاد
چون شعله ای در باد
بهر ره گم کردگان
اگر پرسند ره کدامست
گوییم شور و نوربرچسب ها: شعر نو نیمائی ، مترسک ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 29 مرداد 1394

دژ خو

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"دژ خو"


چماق دروغ

لمیده در کنار جهل سیاه

بر جهان وانهادند

خود ستایان دگر گشته.

جهان را در شامی دراز

در انبوه ترین تاریکی

با جادوی مقدس

با بزرگ دروغ بزک شده

دگر گون سان کردند.

ما با تیر دل دوز تلخ خشماگین

شبانگاه آتش افروختیم

نهانی نگریستیم

چشم خواباندیم

گل منقل دل خود را

با تیغ کلمات

با بانگی فریاد خواه

غرنده و غضب ناک

بر عصای موسی کوباندیم

 

خرم سعیدی تابستان 94


برچسب ها: دژخو ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 29 مرداد 1394

ما کذامین چوب

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"ما کدامین جوب "

مثل " سعدی" بر سرِ افسانه باز
مرغ پندی را توان پران نمود
ما کدامین چوب خوب جنگلیم
می توان چوبی شد و دستی گرفت
یا به آتش رفت و نانی گرم کرد
یا که همدست تبری دستی برید
تخته ای - برساق دیواری - سیاه
مشق علم کودکی نو پا شویم
چوب کبریتی شویم و همرهش
ما بر افروزیم نرمک شعاه ای
جنگلستان جهانی را بسوزانیم شاد
گر نباشد دلبر عقلی به بر
کور بودن بهترین است ای پسر


برچسب ها: شعر نو نیمائی ، خرم سعیدی ، ماکدامین چوب ،

دوشنبه 5 مرداد 1394

شعر جنگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" شعر جنگ "

" به ستم دیدگان جنگهای تاریخ "

جانتان زندانی وجدان باد، آی
واپسین انسان نمای دیوگون
ای تو آغاز همه پایان های آدمی
خاک انسانیت از دست شما
آب شد، نایاب مثل کیمیا
گرچه الماس و زغال سنگ از یک بسترند
رو سیاهی ماند بیخ ریشتان
ابر پستانش بخوشید از بدی
نام خود را می گذاری آدمی
بهتر آنست باز بر گردی به غار
ای تو آغاز همه قال و مقال


" پنج مرداد مصادف با ششم اگوست
هفتادمین سال بمباران شیمیائی
شهر هیرو شیمای ژاپن توسط آمریکا
در سال 1945 میلادی"


برچسب ها: شعر جنگ ، جنگ شیمیائی ، شعرنو نیمائی ، خرم سعیدی ،

جمعه 2 مرداد 1394

ما هیچ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" ما هیچ "

 

ما، رامترین جانور خانگی

در پسینگاه خورشید غم

یخ دلتنگیمان می شکند

در گرداب مرده ریگ فریب غروب.

اندیشه های سربی مان

زیر پا فشاری اندک

دندان کروچه می کند

و مانند سنگ پرتابی کم فروغ می افتد.

تنها تر از تنها در ژرفترین دلمرگی درد

در پس پرده سیاه اشک

در میان دریای ریا

مرگوار می زییم

تا رودان بعد از ما

کم عمق تر باشد و کم خروش تر

برای فردایی تار.

 

تایستان 1394 خورشیدی


برچسب ها: شعر نو ، خرم سعیدی ، ما هیچ ،

پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394

ما هم کتیبه ایم

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

                                ما هم کتیبه ایم

 

کتیبه های لال " الهک"

کوره راه راستی را نهفتند

تا آنچه تاریخ در اندیشه مرتکب شده

بانگ بر کشند

ای تکه ایرانستان

چگونه خاموش می مانی

اینجا عقل را می دزدند

ما نمی دانیم انسایت را از کجا بیاغازیم

به غار تنهایی پناه می بریم

مگسوار دستها بر سر

گاه بندی برای گردن هم می بافیم

گاه کین خواهی خون سیاوش را می خروشیم

گاه با خودِ خود بدترین دشمنیم

گاه در آتش هم می سوزیم

گاه چون رسن بافان پساپس می رویم

گاه چون رود به بن بست رسیده می مانیم

حتا سنگ های به ظاهردل سخت آب چشمانشان برایمان جاریست

آری ما نیز چون شما کتیبه ایم.

 

                                                     اردیبهشت 94


برچسب ها: درخت ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394

جشن مرگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

جشن مرگ

به بی گناهی جانوران

شریف ترین سوگند

مارستانها پستان نور را

خوردند

تا با نور دروغین

بر درخت آینده آشیان کنند

اما نابیناوار

راه خجسته را به ترکستان می روند

ای اهورا

بین چسان با پای من راه می روند

ما نیز جان پیر شدیم

کنون که فصل دگر گشت ارزشهاست

راه نو درنورد

نوزادترین نوزادت را

در این زمان درشتناک بزا

تا علف های گندم نما را بسوزانی

تا بر جنون جبارانه ظفر یابی

و بهینه مرگی را سور کنی

ورنه

ما در انتظار کدام بذر

بر مرغزار سخت دل

در بوته زار فراموشی

چون گیاهی بر گور

چشم به راه سایه زورقی باشیم.

 

                                                      خرم سعیدی اردیبهشت 94


برچسب ها: جشن مرگ ، خرم سعیدی ،

تعداد کل صفحات: 3 1 2 3