آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری tag:http://ayapir2.mihanblog.com 2018-04-23T13:38:39+01:00 mihanblog.com خیالگاه 2018-04-23T09:06:31+01:00 2018-04-23T09:06:31+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/449 خرم سعیدی " خیالگاه "دودِ انتظار سر برافراشتپیشِ سکوتِ روان شبدرد، چشم در چشمِ خیالگاه دلکاکل به زمین می سایید.دشت و دمنِ سیاهگلوی ماه را گره می زدقطره قطره چکش نورمانند اسپند و آتشدر شبِ تلخِ چشم سفیدمنتظر جوانه بودسنگ در دست سکوت،تیغ باد، با سیاهی دشنه جفتحمله به ارباب پارینه پیر می کرد.شکاف کشتی شکسته شبدر پگاه خاکستریدر تنور گام های گرم رهاییدر آرزوی آزادیسر برآورد به نبرد.#خُرم_سعیدی بهار۹۷ خورشیدیTelegram.me/khorram_saeedi " خیالگاه "
دودِ انتظار سر برافراشت
پیشِ سکوتِ روان شب
درد، چشم در چشمِ خیالگاه دل
کاکل به زمین می سایید.
دشت و دمنِ سیاه
گلوی ماه را گره می زد
قطره قطره چکش نور
مانند اسپند و آتش
در شبِ تلخِ چشم سفید
منتظر جوانه بود
سنگ در دست سکوت،
تیغ باد، با سیاهی دشنه جفت
حمله به ارباب پارینه پیر می کرد.
شکاف کشتی شکسته شب
در پگاه خاکستری
در تنور گام های گرم رهایی
در آرزوی آزادی
سر برآورد به نبرد.

#خُرم_سعیدی بهار۹۷ خورشیدی

Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
پیر برف 2018-04-15T05:02:01+01:00 2018-04-15T05:02:01+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/448 خرم سعیدی " پیر برف "گُودِ بی گَفترِ مالبئدِ شَستُم وِ زِمِسُون رَهدهیَه نَفس خُو اِ کشه،دَمِ سَرمانه اِبَنده وِ زِمیناما امسال،پسِ هفتادم،آسمون باز زاییبرف چی چوقایی،مُلِشُون کُه نِه بِپوشوند وِ نُولِشگِ حُشک ،سر وِ هواچی قوا شِره دِره، وِ وَرِس اِز کرباسمِنِ ری بِرچ اِی زَی،نور چی دَوریِ وَرشَو اِز دیربادِ لیله،وختی،پَره نازک برف،جورِ مینای یَه لُو دِر اِیداتیزی ای سرما،نُک وُ نُول آدمونه ای رچنیچَشمه از او بالا،خُسه زَیده وِ َدرِ بی قَیتیشیت وُ شات هی اکُنه رَه ای رِهشُونِ گله،گلسه کی منِ اِشکفت وِ ج " پیر برف "

گُودِ بی گَفترِ مال
بئدِ شَستُم وِ زِمِسُون رَهده
یَه نَفس خُو اِ کشه،دَمِ سَرمانه اِبَنده وِ زِمین
اما امسال،پسِ هفتادم،آسمون باز زایی
برف چی چوقایی،مُلِشُون کُه نِه بِپوشوند وِ نُو
لِشگِ حُشک ،سر وِ هوا
چی قوا شِره دِره، وِ وَرِس اِز کرباس
مِنِ ری بِرچ اِی زَی،نور چی دَوریِ وَرشَو اِز دیر
بادِ لیله،وختی،پَره نازک برف،جورِ مینای یَه لُو دِر اِیدا
تیزی ای سرما،نُک وُ نُول آدمونه ای رچنی
چَشمه از او بالا،خُسه زَیده وِ َدرِ بی قَیتی
شیت وُ شات هی اکُنه رَه ای رِه
شُونِ گله،گلسه کی منِ اِشکفت وِ جا
گُوسیل، خُونّه اِتَینیدن جَلد
نَم وُ نُول دانِ سرِ گئر اِشکفت
تش وُ تُنگی درِ اِشکفت نهادن واکار
پَریُون، کتریِ من تُربِه دِرِیرد
برف پُر کی وُ نهادس سرِ تش
اگُم، میلتُون نَکشِه چُوی دَم کی
میشِ کُر چال، اِخَوسی وُ وِریسا سرِ پا
یَه بره نَر هُو بِزایی،بره کُر شَه وُ قَشی
پشم کوتا وُ هَمس فِرفِریِ با داده
شُون نیشت وُ هُونه دی کیف ای کی
بسم الا گرگ بگود
پالهِ اَوخُوری اِز تُربه دِرِیرد،گُونِ میشِ گری شیرِ جِک دُود پُرس
بال تَش بَردکیِ ناد وِکار
شَوکُله نه کِلِ بُورگا تَمنی،
دس کی گوشه نمِد،نَینِه دِرِیرد
سرِ کیف هُف من نی شیتس کرد
گلِ گیسِ هُو اِخُوند سی گُلِ مال.

#خُرم_سعیدی -بهار 97 خورشیدی
 Ayapir2.ir
telegram.me/khorram_saeedi
]]>
ویر دینارون 2018-04-15T04:59:24+01:00 2018-04-15T04:59:24+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/447 خرم سعیدی " ویر دینارون "کَهدیِ اَور وِدّو، پَسِ کُه سَر بِکشیکُه غم ، سَر وِ دِلِس اِی ساهیدَرد،پُر سینه وُ بنگی وِ گِلیباد چی جانداری،سینه خیز خُوس اِکَشیاَورِ شَه ، وَی بِقِلیسنه افتوتَش وُ بِرق زَی،وِ صِداس،هی اِلَرسست اُو کُهرنگ وُ رِی نُور بُری بی اِز ترسسایه چی نیزه دراز پا اِگُشیتیفِ بارون، بگُشی دس زِ نوجیرِ خاکِ کُرَو زیده، هُو کیفس گل کیسَوز وُ سیر، نُک کُهِ دیر،دَفکِس زَی وِ زِمیندُوَرِ مال اِدَونی بِرَسونه خُوسه وِس تا، کُر اَوهیَه لِورگ باد وِ دَو،ریِ افتونه گُشیچی ترازی مَه وُ افتو دُو سُ " ویر دینارون "

کَهدیِ اَور وِدّو، پَسِ کُه سَر بِکشی
کُه غم ، سَر وِ دِلِس اِی ساهی
دَرد،پُر سینه وُ بنگی وِ گِلی
باد چی جانداری،سینه خیز خُوس اِکَشی
اَورِ شَه ، وَی بِقِلیسنه افتو
تَش وُ بِرق زَی،وِ صِداس،هی اِلَرسست اُو کُه
رنگ وُ رِی نُور بُری بی اِز ترس
سایه چی نیزه دراز پا اِگُشی
تیفِ بارون، بگُشی دس زِ نو
جیرِ خاکِ کُرَو زیده، هُو کیفس گل کی
سَوز وُ سیر، نُک کُهِ دیر،دَفکِس زَی وِ زِمین
دُوَرِ مال اِدَونی بِرَسونه خُوسه وِس تا، کُر اَوه
یَه لِورگ باد وِ دَو،ریِ افتونه گُشی
چی ترازی مَه وُ افتو دُو سُوار گردنِ کُه.
دَشت وُ وَشت "دینارون"
پُرِ پُر بید وِ مَرغ
چُنُو خُو بی هُو کِه دی،هوشِ سَر بار ای کِی
"دُوِرا" ، دیر اِگُوی،گرگیه عاجز هو وِ خَو
افتو وُ کُه" گَهره" ، جُورِ گَگُو
دُو بغل زَینِه وِ یک
غاز غُلُنگا وِ رقات بال ای زین
بچه اِز دیر اِغارنی:خَچِه خَچه خَچه
بُوندِ یَل، بار وَنین مالِ خُومون.
پیرمردی من مال، تَینِمد وَنده سرِ گَهرِ هَلیک وُ ،وِ سرس هِید شُلال
دَسِ ناده مِنِ تیگ،آسمونه هُو نیره اِز دیر
کَیوِنو وا تَش وُ مَقَل اِرسی
مَجمِه وُ پاله پُر دُو وُ کره،نُون تیری
هُو بنا ، جَلد بِره تا کِه رَسُنه خُوسه وِ کار دیه.
سُگُوِ مال ، نشسه سرِ ناده سرِ دَس
مات بُردس وُ تیا زِل زَیده
کُه یَلِ سر وِ هوا، چی پلنگی پیسه
جا وِ جا خاک،اَوی چاک وُ اِگُوی
دِردِنه جُوه وَرس
مُرغِ زَرد ،جیجه یلس جَم زیرِ بال،وُ یکی رهده سرِ کُول وُ سُوار
پیته اِی کِی منِ خاکا یه خروس
نَر خرِ دیزه، سرس جُل شَلِه
بارِ هُو مشک وُ یَه مشکو سربار
وا اَوار، تنگ بِزیدن اُو بار
دُورِ چَک یَوَری بی دینداس
مشک چار اَنگِله نِه بَسه وِ کُول وا گِرچین
دَم بهون ، تیله زنی پَره اگرنی میِ بُز
اُو طرف چند کُچک دَور چاله
یه کُماچی وِ سرس،مَجمِه نهاده وُ  پُرِ  تش، اِبِلیوست زِ دیر
قاطرِ نیله وِ سُمدست اِکُفت ریِ زِمین اِی شِهنی
اُو زَون بَسه اِخُو حرف زَنه.
سرِ افتو جَرست
شَو بِرُمِست وِ لَم،رَهده وِ هُوش
زیر بیون وُ کُپ چاله پُر تَش
باد،لِک اَورِ گرید وُ اِکشیدس کِلِ مال
وسطِ چاله اَور،گلِ آساره وِ دیر
چی خاک انداز پُر تش
بُوَره نُوکرِ خان وُ بِنه منِ مَقل وَرشَو جلوس.
دَمِ صُو بُنگِ خروس،آسمون صاف وُ هَلیک
تُو اِگوی ریسه بِشُشته هُو وِ خَرس
آساره ریِ یَک اِی بُوسی
دیر اِی بین وِ یک،تُو اِگُوی رن سفرِ دیر و دراز
باز، اسبیدیِ صُو،هُو وِرِساده وِ خَو
کشکور هی اِکُنه، دَس اِساهه سرِ کُه
مین هَمی ویر وُ خیال
بُل گِریدم مُو، اِفیچُم منِ خَو
تی گُشیدم مُو و بیدم منِ شو.

#خُرم_سعیدی- بهار 97 خورشیدی
Ayapir2.ir
Telegram.me/ khorram_saeedi
]]>
بی داد خونی 2018-04-09T04:15:29+01:00 2018-04-09T04:15:29+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/446 خرم سعیدی " بیداد خونی "ماتِه سَر زَی دَمِ صُوضَف قیلون، پا بَنِه ناد بُناجیتِ مَشک سَوزِ گِری وُ قَلادَریز کِیداسِ وَرداشت وُ سُوهُونِ غَمِس وِس بِکشیبادِ چَپ، گرمای ریتَون وُ هَمو غُولِ دِرویادِ سَوگُل کِه وِ سَرحَد اِزنه ناشتا دُوبافِه بافِه غَمِ سَرد،سَر دِلِس پا اِی ناگرمسیری سُرُوی وا نَمِ دل سَر اِی دا"ای بی داد هَی"" یَکین اِی خواسُم بی دادی سیم بِخُونه""بِکنه خارِ دِلُم- ای بی دادم هی- جاس گُل بِنِشُونه"#خُرم_سعیدی بهار ۹۷ خورشیدیAyapir2.irTelegram.me/khorram_saeedi " بیداد خونی "

ماتِه سَر زَی دَمِ صُو
ضَف قیلون، پا بَنِه ناد بُنا
جیتِ مَشک سَوزِ گِری وُ قَلادَریز کِی
داسِ وَرداشت وُ سُوهُونِ غَمِس وِس بِکشی
بادِ چَپ، گرمای ریتَون وُ هَمو غُولِ دِرو
یادِ سَوگُل کِه وِ سَرحَد اِزنه ناشتا دُو
بافِه بافِه غَمِ سَرد،سَر دِلِس پا اِی نا
گرمسیری سُرُوی وا نَمِ دل سَر اِی دا
"ای بی داد هَی"
" یَکین اِی خواسُم بی دادی سیم بِخُونه"
"بِکنه خارِ دِلُم- ای بی دادم هی- جاس گُل بِنِشُونه"

#خُرم_سعیدی بهار ۹۷ خورشیدی

Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
بهار غمین 2018-03-30T07:39:38+01:00 2018-03-30T07:39:38+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/445 خرم سعیدی  بهار غمین »در بهار یخ زده افسرده و غمگینترش رو،سنگین،سیه خو، ابرهاسهمگین و سرد چون حمام مرگترس چون رودی در او جاریگاه بیگاه با شلاقِ داغ داغمی نوازد روح های ایستاده چون درختآن پری زیبای اندُهگین چنانتا که گویی نور،دائم مدفنش گور استغرق غصه با غمی جانکاهمثل دزد و ترس او از نورگونه اش سرخ و لبش خاکستری از شرمزیر زنجیر امیر زورگوی شبپای بست و در قفس در پشت و پس دیواراو امیدش پوک،همچون وعده های مردمان کره ای دیگر،زما بهترغرق در دریای رویای شبی پر نورگاه خش خش های قلبش پر تپش،دردیندر غبار مه  بهار غمین »

در بهار یخ زده افسرده و غمگین
ترش رو،سنگین،سیه خو، ابرها
سهمگین و سرد چون حمام مرگ
ترس چون رودی در او جاری
گاه بیگاه با شلاقِ داغ داغ
می نوازد روح های ایستاده چون درخت
آن پری زیبای اندُهگین چنان
تا که گویی نور،دائم مدفنش گور است
غرق غصه با غمی جانکاه
مثل دزد و ترس او از نور
گونه اش سرخ و لبش خاکستری از شرم
زیر زنجیر امیر زورگوی شب
پای بست و در قفس در پشت و پس دیوار
او امیدش پوک،همچون وعده های مردمان کره ای دیگر،زما بهتر
غرق در دریای رویای شبی پر نور
گاه خش خش های قلبش پر تپش،دردین
در غبار مه گرفته می شود احساس
همچنان او زادهْ ترسِ خانمان زادی کمین کردست
مثل مرده زاری گرم،کو به شب باید از او رد شد به تنهایی
بهار است این،بهاری ساکت و غمگین.

#خرم_سعیدی بهار۹۷ خورشیدی

]]>
نو نو سال 2018-03-21T07:30:59+01:00 2018-03-21T07:30:59+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/444 خرم سعیدی « نو نو سال »نعل های آتشین شب به قیر اندودساحرین چشمِ ستاره پلک زرینش گشوده بالزهره با مه در شفق گویی ز جیب شب فتادستند به بابِل چهغنچه غنچه لعل در شب می زند خندهحلقه حلقه زلف دریا می رسد از راهآسمان افکنده روی کوه ها دامنیال و کوپال اخترانش رفته است از دستروزگارِ زندگی افروزِ گرمِ خوشه خورشیدپنجه اش گشته سوار موج موج نورباغ آتش می رسد از دورآری آری شیشه شب را زنیمش سنگآنچنان تا کاخ جادویِ سپاه شب بشارت بر دهد از روزباز گلبرگِ گلِ زرینه رنگِ زندگی بیدارسال نو زاید دوباره سالباز کوه آرزوها را « نو نو سال »

نعل های آتشین شب به قیر اندود
ساحرین چشمِ ستاره پلک زرینش گشوده بال
زهره با مه در شفق گویی ز جیب شب فتادستند به بابِل چه
غنچه غنچه لعل در شب می زند خنده
حلقه حلقه زلف دریا می رسد از راه
آسمان افکنده روی کوه ها دامن
یال و کوپال اخترانش رفته است از دست
روزگارِ زندگی افروزِ گرمِ خوشه خورشید
پنجه اش گشته سوار موج موج نور
باغ آتش می رسد از دور
آری آری شیشه شب را زنیمش سنگ
آنچنان تا کاخ جادویِ سپاه شب بشارت بر دهد از روز
باز گلبرگِ گلِ زرینه رنگِ زندگی بیدار
سال نو زاید دوباره سال
باز کوه آرزوها را ببندد بال
باز می گوییم دریغ از پار یا پیرار،سال از سال
#خرم_سعیدی نوروز۹۷ خورشیدی
Ayapir2.ir
https//t.me/khorram_saeedi
]]>
جدال 2018-03-13T12:49:52+01:00 2018-03-13T12:49:52+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/443 خرم سعیدی « جدال »بیخ میخ خیمه خیس نوردر سکوتی ساکن و سنگین در سایه سار ستمبار گرفتار .زرینگاه عروس ماهآهسته و بناز پا می کشیدگویی به «خون بس» برده می شد.موی نقره گون سپیده‍تا پلک جدال جدایی فرافکندچشم به راه رستنگاهبا کینه کهنه به سینهبا خنجر خشم،پهلوی شب درید.نسیم سرد هوش بخش،گام گشوددر رود سیاه،همگام صبحگاهدر اقیانوس روشنی به شنا.#خرم_سعیدی زمستان۹۶ خورشیدیAyapir2.irhttps://t.me/khorram_saeedi « جدال »

بیخ میخ خیمه خیس نور
در سکوتی ساکن و سنگین 
در سایه سار ستمبار گرفتار .
زرینگاه عروس ماه
آهسته و بناز پا می کشید
گویی به «خون بس» برده می شد.
موی نقره گون سپیده‍
تا پلک جدال جدایی فرافکند
چشم به راه رستنگاه
با کینه کهنه به سینه
با خنجر خشم،پهلوی شب درید.
نسیم سرد هوش بخش،گام گشود
در رود سیاه،همگام صبحگاه
در اقیانوس روشنی به شنا.

#خرم_سعیدی زمستان۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
https://t.me/khorram_saeedi
]]>
نور نو 2018-03-12T05:13:27+01:00 2018-03-12T05:13:27+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/442 خرم سعیدی ﺧﺮﻡ ﺳﻌﻴﺪﻱ:« نور نو »قلبِ آسمانِ شب شکستکو برهنه از ستاره بودسر به دشتِ دل گذاشتگلخیالِ شاخِ دلراز سینه را گشودبا غمی به زیر پوستمرغ دل نموده پای چپ به زیر بالروی پای دیگرشکوه غم به دوش می کشیدباد و خاک سرخ این زمانمثل ماهِ در میان آب به لرزه خون به دل کندتشنگیِ خواب چشم من زبانه می کشیدغول شیب شب به صبح مایل استشاخه شاخه مژه خموشچرخ چرخ چشم به جستجوتک ستاره های پاره پاره آسمان و نرمه های نور بود.سایه سایه سپیدِ صبحسر به سینهْ آسمان سرک کشیددل به نور نو رسیده گفتهرچه خواب شب به عمر توجاودان ﺧﺮﻡ ﺳﻌﻴﺪﻱ:
« نور نو »

قلبِ آسمانِ شب شکست
کو برهنه از ستاره بود
سر به دشتِ دل گذاشت
گلخیالِ شاخِ دل
راز سینه را گشود
با غمی به زیر پوست
مرغ دل نموده پای چپ به زیر بال
روی پای دیگرش
کوه غم به دوش می کشید
باد و خاک سرخ این زمان
مثل ماهِ در میان آب به لرزه خون به دل کند
تشنگیِ خواب چشم من زبانه می کشید
غول شیب شب به صبح مایل است
شاخه شاخه مژه خموش
چرخ چرخ چشم به جستجو
تک ستاره های پاره پاره آسمان و نرمه های نور بود.
سایه سایه سپیدِ صبح
سر به سینهْ آسمان سرک کشید
دل به نور نو رسیده گفت
هرچه خواب شب به عمر تو
جاودان بمان،جاودان بزی ،نورِ گمشده .

#خرم_سعیدی زمستان ۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
https://t.me/khorram_saeedi
]]>
رویش نور 2018-03-11T16:27:52+01:00 2018-03-11T16:27:52+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/441 خرم سعیدی « رویش نور »( شعری برای چهارشنبه سوری )در گلخند خون خورشید،اسفند را در چهارشنبه دود می کنیمشاید،چشمِ نحستِ ظلماتِ اسکندریاز تیر نور آرشچون چشم اسفندیار گردد.رستم نور،بر رخش سترگ رکاب گشاید و چرم کاوه را بیرق کند.#خرم_سعیدی زمستان ۹۶ خورشیدیAyapir2.irhttps://t.me/khorram_saeedi « رویش نور »
( شعری برای چهارشنبه سوری )

در گلخند خون خورشید،
اسفند را در چهارشنبه دود می کنیم
شاید،چشمِ نحستِ ظلماتِ اسکندری
از تیر نور آرش
چون چشم اسفندیار گردد.
رستم نور،بر رخش سترگ 
رکاب گشاید و چرم کاوه را بیرق کند.

#خرم_سعیدی زمستان ۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
https://t.me/khorram_saeedi
]]>
مندیر دیر 2018-03-01T14:15:45+01:00 2018-03-01T14:15:45+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/440 خرم سعیدی «منیدیرِ دیری»تا کِه هُو دیر ایا، چی بارونمهِ غم سر ای نا،سر دلِ اَورِ سیاکُهنه زَهمِ سر دل،سر واکیپَرُو اِی زَی سرِ هَرُوِ تیهزَئم زَوونِ ای خرسسرِ نادِ سرِ شُون تیتُم رَهتُرِزیری اِی رَه .بی کسی و تیناچُنُو هیدیم کِه تا،سایه بام نِخوره باچی دِرهدی وِ پهیزکُلک وُ پَر رهده هدیم بی شَولیزشوق اَیه مَندِ وِ دل،چی  کوگ شوقاُو طرف تر زیچو،تَش وُ چاله وا سیخ،هِد مندیر .#خرم_سعیدی زمستان۹۶ خورشیدیAyapir2.irTelegram.me/khorram_saeedi «منیدیرِ دیری»

تا کِه هُو دیر ایا، چی بارون
مهِ غم سر ای نا،سر دلِ اَورِ سیا
کُهنه زَهمِ سر دل،سر واکی
پَرُو اِی زَی سرِ هَرُوِ تیه
زَئم زَوونِ ای خرس
سرِ نادِ سرِ شُون تیتُم رَه
تُرِزیری اِی رَه .
بی کسی و تینا
چُنُو هیدیم کِه تا،سایه بام نِخوره با
چی دِرهدی وِ پهیز
کُلک وُ پَر رهده هدیم بی شَولیز
شوق اَیه مَندِ وِ دل،چی  کوگ شوق
اُو طرف تر زیچو،تَش وُ چاله وا سیخ،هِد مندیر .

#خرم_سعیدی زمستان۹۶ خورشیدی

Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
پسر کُش پدر 2018-02-27T14:48:08+01:00 2018-02-27T14:48:08+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/439 خرم سعیدی پسر کُش پدر همی بچه را بازداند ستور   چه ماهی به دریا چو در دشت گور " فردوسی،بیت 707 شاهنامه چاپ مسکو"   زاغ پران شد،سپیده بر دمید و خور ز خواب خوش جهید و زرکمندش را کشید تند باد آمد ز کنج و برگ ریزان شد ترنج وان یل ایران زمین رستم، ابا سهراب، کمان ها زه، زره بر گبر و بر ببر بیان بر تن سوار اسب در آوردگه سرنیزه ها را آنچنان بر یکدگر سودند سر سرنیزه ها بشکسته شد از زور رزماور ز چاکاچاک شمشیر آتشی شد تیز تو گویی رستخیز است آن که شد شمشیر ریزاریز پسر کُش پدر

همی بچه را بازداند ستور   چه ماهی به دریا چو در دشت گور " فردوسی،بیت 707 شاهنامه چاپ مسکو"

 

زاغ پران شد،سپیده بر دمید و خور ز خواب خوش جهید و زرکمندش را کشید

تند باد آمد ز کنج و برگ ریزان شد ترنج

وان یل ایران زمین رستم، ابا سهراب، کمان ها زه، زره بر گبر و بر ببر بیان بر تن

سوار اسب در آوردگه سرنیزه ها را آنچنان بر یکدگر سودند

سر سرنیزه ها بشکسته شد از زور رزماور

ز چاکاچاک شمشیر آتشی شد تیز

تو گویی رستخیز است آن که شد شمشیر ریزاریز

ز نیروی پدر با پور،همه گرز گران خم گشت و آن برگستوان بر اسبشان شد ریز

دگر اسپان و دستان یاوریشان تاب نتوانست

همه تن خیس از خوی،خاک تا افلاک،رها گشته،زبان از تشنگی شد چاک

یل دستان چو دستش از هنرهایی که می دانست وامانست

دلش اندوهگین و کار او در کارزار نوگلی نو رسته می شد خوار

تهمتن چون پلنگ گرسِنه نخجیر دورادور دیده،حمله ور گردید

چنان ران را به رخش تیز تگ افشرد،تو گویی گرد،چشم هور،نموده کور

از آن سو،آن سوار و اسب وآن سهراب،همی بُد آسمان از کار او خیره

جوان بُد،گرز گاوین رنگ او در چنگ،خروشان آمد اندر دشت،بهر جنگ

نگه بر رستم اندازید و پندارش به دل می گفت:

بر و دوشش و یا یالش،همال حال من باشد

چو او را دور می بینم،بجنبد مهر و آب شرم بر چهرم برویاند

مدامم زو نشان ها یابم از گفتار مادر نیز،و پندارش بود بر دیدگانم تیز

دلم بهرش شود بیتاب،گمانم رستم است و باب

چو گویم من نشان و کرد،جوابم می دهد او سرد

نباید در نبردش من  شوم با اوی،رویاروی

به رستم گفت : چرا ما بی امان داریم جنگ آهنگ

بیا کین گرز و شمشیر افگنیم و هردو از اسپان فرو آییم

کنار یکدگر بنشسته با می تازه گردانیم و دل از جنگ جستن هر دو برهانیم

جوابش داد رستم ،من کمر از بهر کشتی بسته ام کوبم درِ این مرگ.

پیاده گشتن از اسپان و چون شیران ، به کشتی درهم آویزان و خوی و خون همی ریزان

بزد سهراب دستی بر کمرگاه یل میدان،و چون شیر دمنده بُود او غران

چنان زوری بر رستم بزد تا بند از بندش جدا گشتی ،ورا اندر زمین کِشتی و چون شیری که گوری را به چنگ آرد

کشیده دشنه بران ،جدا سازد سرش چون گوی در میدان

چو رستم مرگ خود را دید، نمودش حیله و خود را ز چنگ مرگ برهانید

چنان سروی خرامان روی سوی جوی آبی رفت ، پایش سست،آبی خورد و تن را شست

همان رستم که گر پا را برِ سنگی نهادستی،به سنگش در فرو می رفت از نیرو

کنون در گل فروماندست و دیده بسته و همراز تقدیرست.

دوباره کشتی کُشتی یلان چون بادبان افراشت

بزد چنگی،سر و یال نهنگ نو رس جنگی گرفت و همچو شیر او را به زیر آورد

و با اشتاب،تیغی از نیامش برکشید،پهلوی پورش را درید و وای از این بیداد.

به خود پیچید همچون گور و آهی بر کشیدش پور

همی گفت آی، من از مهر پدر بیتاب و همره آرزویش می روم در خواب

دریغا آن درخت رنج من بی بار و بر گردید و روی باب خود نادید

کنون من دم فرو بستم و از کام جهان رَستم

زمانی کین زمامداران،رسانند آگهی بر رستم دستان

که بالین پسر خشت است در میدان

اگر ماهی شوی یا چون سیاهی در شبی نایاب،

ستاره گردی و برآسمان پران،بخواهد کین من جوشان

چو رستم گفتِ او بشنفت،سپیدش روز با زاغ سیه شد جفت

سرش خیره و بیتابی بر او چیره

به جوش آمد و مو را از سر خود کند،گریبان چاک زد از درد

دو چشمش همچو جیحون خون و با خود خورد

کنون سهراب ز این گیتی فراخ و دهر، همی گاسونه می خواهد نه کاخ و بهر

سرای هفت رنگش آتشی افکند،گریبان چاک و خاک رزمگه بر سر،ز چشمش خون همی پاشید و از درد پسر نالید

دم رخشش برید و کوس ها و نای رویین زار نالیدند

سپه چون حال او می دید،به خود پیچید ،برآوردن خروش و با زمان در جوش

از این شومین خبر آمد به زال زر ابا تهمینه را در گوش

چه ها بگذشت زان پس حالشان،شهنامه را بنیوش

که این غمنامه پر باشد ز آب چشم، و نازک دل ز کار رستم اندر خشم.

                                                                 زمستان 96 خورشیدی

 

]]>
گذشت سیاوش از کوه آتش 2018-02-24T05:13:57+01:00 2018-02-24T05:13:57+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/438 خرم سعیدی « گذشت سیاوش از کوه آتش »درختِ کینه می کارید،آن هاماوران شه دخت شیطانینهانی تهمتی بنهاد بر پور شه ایران و ایرانیابا آهرمنی پندار،تا آب سیاوش تیره گون گردد رهایی خواست شهِ کاوس از کابوس و از گفتِ گرانِ همسرش سودابه تورانیدژم شد،تا به بُن آرد سخُن زین تهمت نا پاکبداند راز و بشناسد کژی و کاستی ها را ز راه راستی و دادبرِ خود گفت،چون دیگر گنه کاران، بباید ساخت، وَر ِ گرمی بر ایشانکه تا تیز آتشِ پاکِ اهورایی،سیه رو سازد آهوی گنه کاری.سیاوش، دست پرورد تهمتن بود و بُد مرد اهوراییوَر گرم او گز « گذشت سیاوش از کوه آتش »

درختِ کینه می کارید،آن هاماوران شه دخت شیطانی
نهانی تهمتی بنهاد بر پور شه ایران و ایرانی
ابا آهرمنی پندار،تا آب سیاوش تیره گون گردد 
رهایی خواست شهِ کاوس از کابوس و از گفتِ گرانِ همسرش سودابه تورانی
دژم شد،تا به بُن آرد سخُن زین تهمت نا پاک
بداند راز و بشناسد کژی و کاستی ها را ز راه راستی و داد
برِ خود گفت،چون دیگر گنه کاران، بباید ساخت، وَر ِ گرمی بر ایشان
که تا تیز آتشِ پاکِ اهورایی،سیه رو سازد آهوی گنه کاری.
سیاوش، دست پرورد تهمتن بود و بُد مرد اهورایی
وَر گرم او گزید و همتی می خواست از یزدان دانایی
شهِ کاوس چون بشنفت،ستاره اشمران را گفت
گشایند زیگ ها و رازِ پنهان باز بنمایند
گشودند و سعادت اختر روشن به شه گفتند
شه از بیم سپهبد،پهلوان پیلتن رستم
هراسان بُد،دل و دستش بلرزید و به لشکر گفت
شترها سرخ موی کاروانی سد به سد از دشت
دو کوهِ هیزمی تا آسمان افروز و ره اندر میانشان همچو چشم مور بگشایند
گروه نفت اندازان،فرو پاشد،سیه نفتی برِ آن کوه
دو سد تن مرد آتش زن،فروزان کرد آتش را
بر آتش، می دمیدندی تو گفتی شب بشد از روز افزونتر
یکم دودِ سیاهش چشم در چشمان شب سایید
دُیم،آن آتش پیچان، بسان اژدها جوشان
بسوزانید دنیا را و بریان کرد گویی مردمانی را که اندر دشت،بهر دیدن این کار،انگشتی به لب خایند
بگرییدند از شومیِ شام و شه سیاوش گو.
سیاوش با کله خودی ز زر با جامه اسپید
سوار آن سیه رخشش،لبش خندان،دلش لبریزِ از امید
بیفشانید کافور سپیدی بر نسا جامه
نگه بر شاه و بر آتش نمود و مردم ایران که بگریدند همی زین درد
به شاهش گفت،ندار اندوه،چون این گردش دهر است،گاهی نوش و گه زهر است
من از این کوهه آتش، تپش در دل ندارم زو
نمودش روی سوی آسمان و گفت
ای شه داد،ز آتش وارهان ما را و از شرم شهِ دوران
سپس اسپ سیه را هَی بزد بر آن کُه آتش
ز گرد سم اسبش چشم مه شد تار
سیاوش اسب بر آتش بتازانید و اسب و آتشش دمساز گردانید
به مثل ماهی اندر رود،نبودش زو نشانی زود
همه نظارگان با دیده پر خون،بر آتش دود دل خوردند
گذشته لخت سختی بر دل مردم
وزان سو شادمان گشتند چون دیدند
سیاوش،پاک،بدون خاک و یا دودی لبش خندان و رخساری به سرخی گل از آتش به در آمد
همه شادان و شاه نو ز آتش رسته را با اشک شوق و هلهله بسیار بستودند
سیاوش نزد شه کاوس،برِ اسبش فرود آمد
رخان بر خاک می مالید و بر یزدان نمازی برد
که از آن کوه آتش رست و وَر بر بی گناهیش گشاده دست
شهش بویید و وی پوزش نمود آن گاه
به ایوانش خرامید و بر گاه کیان بنشست
در آن دم خشم، چشم دختر هاماوران سوزاند و مو افشاند و زاری ها نمود و طرح نو پوشاند.

#خرم_سعیدی زمستان ۹۶ خورشیدی
 Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
عزیز ایران 2018-02-11T06:53:36+01:00 2018-02-11T06:53:36+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/437 خرم سعیدی « عزیز ایران »تمامِ شهرِ دل ویران ایران استهمین پهنه کهن،این گل خیالِ راستین قامتستاد انبوه از دوران همچون کوه،کُهی کُو تن به تن بر یکدگر سایند از انبوهنداده راه تا تیزیِ پندار کس آزارد دل و جانشخروش سرکش چشمان و گوش نابکاران کمین کردهفرو افکند خیال خالی بد کیش و راهی تا رهایی یافتدلِ ما در تنور شعله اش رقصان و پیچان استستاره گر نگاهی چپ کند زو، ابرهای خالکوبش مهر جنبانند و می گردد سد راهشاگر نارس شبی آمد نشیند بر درش گاهیسپیده دست بر سینه برآرد رشته دشنه، ببرد کاکل او رااگر دلناله بادی،بَرد گ « عزیز ایران »
تمامِ شهرِ دل ویران ایران است
همین پهنه کهن،این گل خیالِ راستین قامت
ستاد انبوه از دوران همچون کوه،
کُهی کُو تن به تن بر یکدگر سایند از انبوه
نداده راه تا تیزیِ پندار کس آزارد دل و جانش
خروش سرکش چشمان و گوش نابکاران کمین کرده
فرو افکند خیال خالی بد کیش و راهی تا رهایی یافت
دلِ ما در تنور شعله اش رقصان و پیچان است
ستاره گر نگاهی چپ کند زو، ابرهای خالکوبش مهر جنبانند و می گردد سد راهش
اگر نارس شبی آمد نشیند بر درش گاهی
سپیده دست بر سینه برآرد رشته دشنه، ببرد کاکل او را
اگر دلناله بادی،بَرد گردی برای توتیای چشم نه افلاک
شکوهمند میهمان،باران،رسد از راه و گردش را رساند جا
چنان محبوب دل هایی که گاهی آسمان از دوریت گرید
گشاید بند بند از سینه تنگ و کند خالی غم دوری
صفیر نرم بادی آشنا با دانه های پر گهر، باران، فرستد پیشکش بر کوهسارانت
بهاران، دود عود و کندر و اسپند، ریزد مجمرش تا دیوهای نابکار از تو بگرداند
گرفتار خیال و خامشی باشد ابا دلمرگی و دلگریه ها دایم رقیبانت
بگردم دورت ای ایران،وطن، ای پاک خاک و ای کهن زادِ اهورایی.
#خرم_سعیدی زمستان۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
شب درد 2018-02-10T03:56:01+01:00 2018-02-10T03:56:01+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/436 خرم سعیدی «شب درد »کلاه آسمان رویش نشسته شبنمی تاریکزلال و گود،صبحش تار تنهایی تنیده سردستاره همچو بیله،گله ای تشنهنموده رو به سوی موج موج آب تاریکیتمام صبح،انبوه سیاهی را کشد بر دوشنهاده شام گام گاودم گونش بر هر کویزمان از درد،ورم کرده است و گویی رفته است از دستخروسی نیست،یا جرات ندارد تا برآرد بانگکلام انگار مثل سنگ در یخ بسته شد درجانفس کوتاه و تا نیم گلو آید ز ترس شبخموشی پنجه زد بر سینه تا حرفی نیارد کردعجب درد گرانی را به گرده می کشد این مردنهاده سر بر بالین،خموش و سردسکوتش درد بی درد غم نان استسی «شب درد »

کلاه آسمان رویش نشسته شبنمی تاریک
زلال و گود،صبحش تار تنهایی تنیده سرد
ستاره همچو بیله،گله ای تشنه
نموده رو به سوی موج موج آب تاریکی
تمام صبح،انبوه سیاهی را کشد بر دوش
نهاده شام گام گاودم گونش بر هر کوی
زمان از درد،ورم کرده است و گویی رفته است از دست
خروسی نیست،یا جرات ندارد تا برآرد بانگ
کلام انگار مثل سنگ در یخ بسته شد درجا
نفس کوتاه و تا نیم گلو آید ز ترس شب
خموشی پنجه زد بر سینه تا حرفی نیارد کرد
عجب درد گرانی را به گرده می کشد این مرد
نهاده سر بر بالین،خموش و سرد
سکوتش درد بی درد غم نان است
سیاهی ها سیه تر می شود از نور
سپیده از پناه پشت کوه،سر بر نیارد کرد از بیداد
نمی پنداست شب راهش به پایانست
دل صبر نگاهی کو نمی بیند نگاهی،کاسه صبرش شود لبریز
در آخر پلک های غمزده آغوش بگشودند
و تنگ انداختن دستی بر دوش گُل همدرد خود از درد نالیدند 
زمستانی سیاه و سرد در راهست.
#خرم_سعیدی
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>
پیروزی روز 2018-02-09T04:47:35+01:00 2018-02-09T04:47:35+01:00 tag:http://ayapir2.mihanblog.com/post/435 خرم سعیدی « پیروزی روز »(یکی از شب های بهمن ماه در ایذه تنها،بالای کوه« الهک »به تماشای شب نشسته بودم.‌‌..)تابوت غروب روی دوششخورشیدغمین،غمش به جوششوامانده شد از شدن به گردشآمد فلک آه،دود چشمشطاووس فلک فرو شدش نورتیری ز کمان مه زده زورنابود کند شب شه از دورامید رها، فتاده در گوربر سینه شبروان افلاکزلفی بغل سپیده زد چاکگردن بنهاده زلف چالاکچون مار سرش به دوش ضحاکمی رفت به ناز و خون به رخسارخورشید و حریر شه پدیدارلعلش زده خنده ها به کردارچشمش به کرشمه های گفتارهمشیره جادوان در چاههاروت به رشک او کشد آهزهر « پیروزی روز »
(یکی از شب های بهمن ماه در ایذه تنها،بالای کوه« الهک »به تماشای شب نشسته بودم.‌‌..)

تابوت غروب روی دوشش
خورشیدغمین،غمش به جوشش
وامانده شد از شدن به گردش
آمد فلک آه،دود چشمش

طاووس فلک فرو شدش نور
تیری ز کمان مه زده زور
نابود کند شب شه از دور
امید رها، فتاده در گور

بر سینه شبروان افلاک
زلفی بغل سپیده زد چاک
گردن بنهاده زلف چالاک
چون مار سرش به دوش ضحاک

می رفت به ناز و خون به رخسار
خورشید و حریر شه پدیدار
لعلش زده خنده ها به کردار
چشمش به کرشمه های گفتار

همشیره جادوان در چاه
هاروت به رشک او کشد آه
زهره بگرفته دامن ماه
وین را تو نگو شبش بگو شاه

همپایه لعبتان کشمیر
شیرین وش شیر را به زنجیر
زاغ سیهی به باغ شبگیر
شبدیز شبی،شهی جهانگیر

شب دو دو و روز از پیش رو
گه پای نموده شب گهی دو
دایم بکشد کمان مه، نو
تا روز نیاید از پی شو

چون می گذرد شب از سر ما
جاری شده خون خور به صحرا
رنگ و رخ کُه بسی تماشا
دارد دمنش حریر دیبا

دیوان شب و پریوش روز
تا کور کند نشاط پیروز
بگرفته نشانه سینه با سوز
پیروزی روز چشم شب دوز

نور و سیهی تضاد دارند
گویی که دچار انقلابند
فریاد ستم گهی برآرند
دیو سیهی به زیر آرند
#خرم_سعیدی بهمن۹۶ خورشیدی
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
]]>