پنجشنبه 19 آذر 1394

وعید دنیوی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" وعید دنیوی "

آسمانش پیر و ابر آلود و بی باران
روانش تیر و تار انگار داس زنگداری بود
نگاهش هولناك از سالیان دور همچون آن هراسه بر سر جالیز
زده پیوند، نو نو ماتمی بر ماتمی دیگر
ز اندوه هزاران ساله ای كش می كشد سد سیاهی در میان دل
نوید آن بهشتی در قفس مانند طفلی كو مكد پستانكی بی شیر
و یا آن دیویانه دوزخی دودین
مدامش می دمد اندوه بیخ دل
فرا دادیم گوش و لب خموش از قرنها با او بله گویان و چشم قربان
تحمل،زجر،نكبت تا كی و تا چند
بیا انگشت را خنجر كنیمش چشم اهریمن .

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "


برچسب ها: شعر نو نیمائی ، خرم سعیدی ، شعر وعید دنیوی ،

سه شنبه 17 آذر 1394

شا مونگشت

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" شا مونگشت "

تیغشت افتو ششت
زلف شلال شا مونگشت تشنی بلوری
حوله اور سبیدی دس آسمون
بیوی شولارغری صو وارازنیده
مینا سه لو ورونده
ناوندینه میخكی و نا
مهره دلروا مینجا
لچك الماس نما،بَن سیزن ارشفی
و خذمت واسا.
اِستئل روشن آسمون
دنیا منس دیار .
گلا،بی غم پهیز زیر گچل و خو .
دی چه زغالی مین تیه آسمون
پیای زغال پا
وا بار پیری و تی نمد سیا و خو .
اورزگهی نسه سار خونه
او حرمو برفتونشین ادا جواو:
" شرمت ای بو مر و شو تا یای و در"
"تو بكن فرگی بزا ی شئر نر"
" دی بیو مردی كن افتونه بزا"
" تا كه تاریكی بره واپس نیا"
سختیا وا ای زمسون رن و در" 
"ری سیائی مهنه وس بی دردسر"
" ای دفه تیخی من لتی درار"
" شو بره وابو وته ور شرم سار"
" مو گمونم كه تو بیوی قاولی"
" افتو ار وردی عزیز من دلی"
تا خواس بده جواو
آسمون شیوست
" جفرجنی" اوی
صدا خوندگر بری.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"


برچسب ها: شعر نو بختیاری ، شعرنو محلی بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، شا مونگشت ، خرم سعیدی ،

شنبه 14 آذر 1394

مَندیر

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" مندیر "

مَه،بُرگِ شُلیل نُو خَط

سُوار بال آسمون

مین آینه اشكنده شَو دُوزقی
خُسه هِزار تیكه دی
كُه،پهلوون پیر
دِندُون وِ جیر زیده
مَندیر پُكستن شو
تَمارزوی بهار . 

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "


برچسب ها: شعر نو محلی بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، تَمارزو ، خرم سعیدی ،

چهارشنبه 11 آذر 1394

سال تُلُوی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" سال تُلوی "

یالِ مال،دسِ شَو اسیر

مُستِ شَو،گِره خَورده پُر كُرَو

خُروسی مُرده وار اِی خُوند

پیا اَفتو وِ تیگی ای خُوم

نِمدِ شَونِ بِكنه.

دَروازه سالِ عَلق بَسِه

لَوحند درد ،خُورندِ مَرگ

غَم سَر غم زُندُونِ سینه

سَر تا سَرِ ولات دیِ اَندُو

سَربار وُ بُن بار،بد بختی

سالای شیم دیندا

سال "تُلُوی"

وا " جیكاك"

عَلم وِ دَس وُ كُم پتی

" مِهر علی مِن دلته"

" نفت ملی سی چنته"

اَمرو وِ اُونُو حنده

صُوَه وِ ایما.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"


برچسب ها: شعر نو لری بختیاری ، شعر لری بختیاری ، شعر نو لری ، سال تلوی ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 10 آذر 1394

صُو

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" صُو "

مه،شاهِ بی داد شَو،پَساپَس اِی رَه
آسارهِ بی جُونی،وِ تیه رَس دیر اِی بی
مُلِشون اِسبید كُه وِ دیر دیار
قُوچِ قشنگ صُو،چَرتُول گُشی
وا اَورِ چی می بُز سیا ای بازی.
سُرفه وِلِنگ واز آسمون
تا تی كار ای كی گشیده
باد،تُند پا ای كَشی.
اورا وِ دشت آسمون
گرگ لُق وِ دَو
صدا مینسون سوز ای بی
سَوز وُ سیر ،سوار یال كُه
تَینَری نشسه
نَرمِه بارونی پاورچین ای ره
دِرهدی جور گدا لُهد
لِشگای بی جونِ پُر پَهرو
چی پنجه دالوی كُر مُرده
وِ اِلا نُرفین واز
چشمه چی تیلِ پا وِ رِشتَن گیر
تَقلا ای كی.

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "


برچسب ها: شعر ، شعر نو لری بختیاری ، شعر لری بختیاری ، شعر بختیاری ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 5 آذر 1394

شون گله

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر محلی بختیاری ،

" شون گله "
بِدا سَر خط وِ ارباوس
صلایك رَهدن وُ دادن دو دَسِ راسنِ وایك:
پَریون نُو خط وُ یَ تُربه وا كتری
دو جُف پَوزار وُ یَ چُقایِ مَوری بَف
دُو دَس رَخت،شَوكُله زَردی
وُ روزی سِ چَپه نون وُ سِ پنَشتا قند گُلُو كُرده
سِ پُختی چُوی وُ دَه یك بیگ بره سَر سال.
بلیط پیر چی مُرغی سَرِ یَ پا منِ صَرا
نِشونِ قاش بی وُ شَوخَوِ گله
تَوسون وا بدی ره دی
وُلات سردسیر وُ دِشمنت بینا وُ سالی تَنگ
شَو وُ رُو باد چی دیوی
تنیره اِی كشی،پُك برده واخُوس هر علیقی مینِ اِی دنیا
هَمس خاك ریزه لَم جا برف وُ بارونا
وُ چی زنجیر بُریده،دیرِ یك با نیخُورن اَورا
نَزی بارون وُ بُونگِ آسمون پیتست من سینس غُروفون كِی.
بِوَس كُهمیر منِ گله
غم وُ درد پُر دلِ شُون وَس وُ ارباوس.
ستین كِی چُویِ دَس وُ چی دری بی جُون
كُله كَند وُ سَرِ خارنی وُ اِز بیدادِ سال شیم،دادی زَی
غَریوی وُ غمی پُر دل،غمآوازِ نیِ هَف بند
تَش اِی زَی مینِ جُونِ هَر تنابندِ
هُو پیت اِی خورد جُورِ مار زَئم خورده
یَ دردی وُر منِ سینه یَ دردی بُن گِلی زَیده
كُپِ چاله،وُجاقی نیمه سُوز دی من دِلس وَنده
شَو وُ شُون گُوی یكی وابیدنِ وا یك
تَمومِ ریس،چی چرمی سیا سُوده
اِگوی اِی زَی تِدرگی من سَرِ بردا
صدا دٍندُونِ بی سَرما
چَوی وَسِه كِه چی شَمِ مزار وُ باد
غُروفون كٍرده شُون،ُ چَندمیش هِد تینا. 

"خرم سعیدی پاییز٩٤"


َ


برچسب ها: شعر نیمائی بختیاری ، شعر نیمائی لری بختیاری ، شون گله ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 3 آذر 1394

تَركی٢

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر محلی بختیاری ،

" تَركی ٢"

مِن بهاری كَافتو
نَرم نَرم رنگ اِگری،رَه اِی وَست
ری گلا بُردهِ خَو،سَر نهاده سَرِ شُون پنجه كَشی.
باد،چی شادی نَرم،زیر پُوس آدم اِزَی
وُ صدا نَرم و لطیفی چی خَو
پای یابوی شَهِ شَون اِشكند.
كُه بغل واز وُ بُلند خان زاده
آسمون چی كُلهی نا پُشت بُرگ.
اَورِ تَهری سرِ كُه پا اِگری
جُورِ مُرغی وِ نِشونِ مهمون
وِ زِمین بار اِوَند
شُر شُرِ چَشمه اِخُوند سی دلِ هُو
نَرمه نَرمه بارون
بُو خُوشی رَه اِی وَند
علفِ سَوزِ بهار،پاكتر اِز اَوِ تیه وا بارون
نفسی چاق اِی كِی،سَر وُ سُنگُل اِی شُشت
نَمِ بارون كِه اِیا،یَه اُمیدی وَرِسه
اِ بِرقنه تَوُر از دیر وَرِ تازه بهار .
گُم گُم زَنگِ دُبُر
چی دُهل پَشخ اِی بی
دلِ شُون شَوق پُرِس
نیِ هَف بند گُرِ لَو
كِتِری بال تَش وُ تَی نِمِدس هِد سرِ كُول
پَریُونس كُرِ اَرباو وِ فیس
شیت وُ شات هَی اِكُنه مِن گله
چُو زَنه مِشگَلُنَه
گله نِه جَم اِكُنه وُر مِنِ قاش كِل چاله
پاله نِه پُر اِكُنه وا شیرِ جِك
یَه لِوِی راس اِكُنه
دِلِ بَرد اَو اِ كَنه سی اِی لِوی .
"خرم سعیدی پاییز٩٤"


برچسب ها: شعر نیمائی بختیاری ، شعر نیمائی لری بختیاری ، خرم سعیدی ، تَركی٢ ،

یکشنبه 1 آذر 1394

دژخو آئین

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" دژخوی بد آئین "

" سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت"" حافظ"

درین دورانِ با تلبیسِ ابلیس و هزاران كید آتش زیر خاكستر
جهان را باژگون و گیج می بیند به مثل گاوسارین چشم
دمادم تیرگی دشتی،شود بر فكر او چیره
و جانشان گنگِ وهمی با حماقت جفت از اندوه، هزاران سالها مانده
درون پوسیده،جوشان خون
رسد از راه، غم افزا و سیاه و بیم زا آئین
خورد پیوند درد و ماتمی نو زاید از پارین
گلوی مردمان با مرگ در انباز
فغان آوای اندوهان و دل لرزان
بلندای زمین تا آسمان پیچان
به جای بذر انسانی،بكارد كارد یا قتاله قتلِ آلتی دیگر
هم اكنون بدرود شمشیِر جهل،اجدادشان كشته
به دستور ابر ارباب لاحول ولا گویان
ابا رسم حماقت،ارث باقی مانده اجداد
گرفته ریشه از فرهنگ بدوی و بیابانگردی و جهل و خرافه سالها دوران
به مانند ددان خون ریز،حدیث قرنها بر لب
از اول تا كنون آنكس كه بشكستند
چه ظالم بوده یا مظلوم
ببستند از قفا با تار جهل و فخر اجدادی
و با شمشیر بی دینی به نام دین
همان كاری كنند آنسان كه انسان شرمش آید تا برد نامش
دریغا از خزانْ باغِ وجود باقی انسان این دوران.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "


برچسب ها: خرم سعیدی ، شعر نیمائی دژخو آئین ،